معرفی کارشناسان واحد توسعه شبکه

کارشناس مسئول:                                                                   قاسم درویشی          کارشناس بهداشت عمومی

 کارشناس گسترش:                                                                مسعود بهادری          کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس  آمار و احصاء شاخصها :                                               مریم خواجه نژاد        کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پزشک خانواده :                                                         زینب کلاهدوز           کارشناس مامایی

کارشناس مشارکت و آموزش بهورزی :                                            اکرم کوهی              کارشناس ارشد سم شناسی 

کارشناس آموزش و باز آموزی :                                                  فهیمه عرفانیان          کارشناس بهداشت عمومی    

کارشناس امور آزمایشگاهها:                                                      حسن علیپور             کارشناس علوم آزمایشگاهی