امور اداری

  

 

مسئول واحد : علیرضا غفوریان

 

                     کارشناس واحد : حسن علیپور


 

 

 
 
       
   

شرح وظایف امور اداری

 1. هماهنگي بين واحدهاي پشتيباني
 2. نظارت بر امور محوله زير مجموعه
 3. تنظيم نمودن قراردادها
 4. پيگيري و آماده نمودن وسايل کار کليه واحدها
 5. گزارش کار به مديريت پشتيباني
 6. برگزاري جلسات کمیته اجرایی
 7. انجام امور مکاتباتي
 8. به اجرا درآوردن کليه دستورالعملهاي اداري و بخشنامه ها
 9. همکاري با روابط عمومي جهت امور رفاهي کارکنان
 10. نظارت و سرپرستي امور دفتري و ارسال مراسلات
 11. نظارت بر نحوه عملكرد امور انبارها
 12. نظارت در تهيه و خريد تحويل ملزومات و تقسيم آن بين واحدهای تحت پوشش از طريق انبار
 13. نظارت برحسن انجام کار نیروهای خدماتی
 14. نظارت بر امور مربوط به نقليه از قبيل توزيع وسايط نقليه بين واحدهاي تابعه
 15. نظارت وبررسی درخواست های موردنیازواحدها
 16. انجام ساير امور مربوطه