معرفی واحد کارگزینی

 

 

         
   

 لیلا اطاقی فریمانی

مسئوول واحد کارگزینی

   
   

 

معرفی واحد کارگزینی

1-مسئول کارگزینی : لیلا اطاقی فریمانی

2-کارگزین :مریم عظیمی

3- بایگان  :مریم قربانی پور

تلفن مستقیم:33446913

تلفن تماس :33446410و 33446411 داخلی 118


اهم فعالیتهای واحد

1-مجهز کردن کلیه مراکز و پایگاههای شهری و روستایی دولتی و بخش خصوصی به دستگاه حضور و غیاب

2- دسترسی کلیه پرسنل مرکز بهداشت شماره 5 به سامانه حضور و غیاب با ایجاد نام کاربری و کلمه عبور

3-پیگیری و انتقال کلیه اطلاعات پرسنل در سامانه تکمیل اطلاعات پرسنلی

4- به روز رسانی ,دسته بندی و شماره گذاری کلیه پرونده های بایگانی مرکز اعم از شاغلین ,بازنشستگی,پایان طرح و ...

5-به روز رسانی و تکمیل پرونده های مربوط به پرسنل بخش خصوصی شاغل در حاشیه شهر

6- اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها به پرسنل

7-صدوربه روز احکام حقوقی

8- ثبت ماموریت های روزانه در موعد مقرر

9- انجام به موقع امور مربوط به تبدیل وضع پرسنل پیمانی و آزمایشی در زمان مشخص

10- پیگیری ارتقا رتبه پرسنل و صدور احکام مربوطه

11- ثبت تقدیرنامه های پرسنل در سیستم پرسنلی کارگزینی

12-ارزشیابی به موقع پرسنل در تاریخ مشخص شده از سوی مدیریت محترم توسعه

13 – صدور به موقع ابلاغهای پرسنل