بهداشت روان

واحد سلامت روان

 

مسئول واحد: هاجر خردمند (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)
                     (kheradmandh1)

کارشناسان واحد: زهرا ریخته گران (  rikhtegarankhamsez3 )  

33446410 داخلی110شماره مستیم واحد:33446412

 

شرح وظایف: 

  

1-برقراری تعامل باادارات مرتبط درراستای افزایش سواد سلامت روان وسلامت اجتماعی

2.نظارت بر عملکرد وآموزش روان شناسان وکارکنان تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

   3.شرکت در جلسات و کميته هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصی

4-تهيه و تدوين برنامه عملياتي ونظارت برحسن اجرای آن

5-    نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون در مركزگذري

6-    برنامه ریزی جهت آموزش روان شناسان و پرسنل مراکز درزمینه موضوعات سلامت روان وپیشگیری از سوء مصرف مواد

7-    .تهيه آمار و گزارش هاي لازم