ادامه برنامه های هفته سالمند

  برگزاری کارگاه آموزشی و تفریحی سالمند با نشاط در فرهنگسرای غدیر با مشارکت شهرداری منطقه 6