معرفی کارشناسان واحد توسعه شبکه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارشناس مسئول:                                                                   محمدرضا نزاکتی          کارشناس بهداشت محیط

 کارشناس گسترش:                                                                حمید حامد         کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس  آمار و احصاء شاخصها :                                               خانم عرفانپور        کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پزشک خانواده :                                                         خلیل محمودی           کارشناس عمومی

کارشناس مشارکت و آموزش بهورزی :                                            اکرم کوهی              کارشناس خانواده 

کارشناس آموزش و باز آموزی :                                                 سیده خدیجه سیدی ثانی          کارشناس بهداشت عمومی    

کارشناس امور آزمایشگاهها:                                                      حسن علیپور             کارشناس علوم آزمایشگاهی