مراکز شهری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ردیف

نام مرکز

نام مسئول مرکز

پایگاههای تحت پوشش

آدرس مرکز

تلفن مرکز

نحوه مدیریت مرکز

محل استقرار

               

2

فدائیان

دکتر ژیان

ضمیمه- امین- حسین ابن علی

نبش فداييان اسلام 5

38510874

دولتی

غیر حاشیه

3

کارگران

سید جواد انوری

ضميمه کوي کارگران چمن    1

خيابان نخريسي –ابتداي بلوارچمن –بین 19 و21

33415517

دولتی

غیر حاشیه

4

یاران

محمد علی رئوفی

ضمیمه یاران

چمن2

خیابان یاران1-پلاک 29

33410392

دولتی

غیر حاشیه

5

17 شهریور

محمد صباغی

سرور

چهنو

 

33648900

دولتی

غیر حاشیه

6

کارمندان

محمد عاشوری

ضميمه کارمندان

مصلی کارمندان

بعثت کارمندان

بلوارشهيدرستمي - رستمي 22

33663692

دولتی

غیر حاشیه

7

22 بهمن

سید حسن موسوی

ضميمه 22 بهمن

شهرک شيرين 22 بهمن

بلوار 22بهمن – انتهاي خیابان محمدآباد(بین محمداباد 30و32)

33648900

دولتی

حاشیه

8

بهشتی

مهدی معتمدی

ضميمه بهشتي

آقا مصطفي بهشتي

بلوار 22 بهمن –شهرك شهيد بهشتي –بلوك 28

33424747

دولتی

حاشیه

9

ساختمان1

مهین کوشا

ضميمه ساختمان يک

طالقاني ساختمان يک

والفجرساختمان يک

شهرك شهيدرجايي - پورسيناي 9

33714397

خصوصی

حاشیه

10

امام علی

وجیهه محمدی نژاد

ضميمه امام علي

شهرك شهيدرجايي –حر42 كوچه

شهيدحسين زاده

33715545

خصوصی

حاشیه

11

بازه شیخ

دکترامین اله زاده

ضميمه بازه شيخ

مسلم بازه شيخ

هدایت بازه شيخ

بازه شیخ – بین پورسینا 30 و32 روبروی پورسینا 35

33756078

خصوصی

حاشیه

12

ساختمان2

دکترسپیده سادات سیدکابلی

ضميمه ساختمان دو

اميرآبادساختمان دو

امام رضاساختمان دو

حر9- معقول 40-نبش غلامی 3

33711027

خصوصی

حاشیه

13

ساختمان3

دکترسیمین توسلی

ضميمه ساختمان 3

ابوذرساختمان 3

آزادگان ساختمان 3

شهرك شهيدرجايي–حر 13 (كوچه حمام)-حر 13/50

33713545

خصوصی

حاشیه

14

باهنر

حسینعلی عزیزی

ضميمه شهيدباهنر تاجرآبادشهيد باهنر حرشهيدباهنر

شهرك  شهيد باهنر -حر84-موسی

ابن جعفر 16

33756078

خصوصی

حاشیه

15

کمیل

کاظمیان

ضمیمه کمیل

امام هادي

امام جواد

سيدي –خيابان نبش قایم 50

33895001-2

خصوصی

حاشیه

16

سیدی

الهام خداداد حسینی

ضميمه سيدي

مهدی سيدي

حجت سيدي

سيدي- خیابان خلج

33850240

خصوصی

حاشیه

17

انقلاب

داوود پور

ضميمه انقلاب

عسگريه انقلاب

شهرک ثامن انقلاب

غدیرانقلاب

بلوارصبا-صبا24 پلاک 8(سحر 17)

33819218

خصوصی

حاشیه

18

صبا

سعیده سعیدیان

ضميمه صبا

سپاصبا

سحرصبا

بلوارصبا-صبا24 پلاک 8(سحر 17)

33123661

خصوصی

حاشیه

19

ابوذر

فاطمه حسینی نژاد

ضميمه شهرک ابوذر

رباط طرق

 

جاده مشهد نيشابور –بعدازپليس راه –شهرك ابوذر بلوك 146

3381007

خصوصی

حاشیه

 

20

 

طرق

 

مرضیه روشنی

 

ضميمه طرق

طرفه طرق

ولیعصرطرق

طوبي طرق

 

شهرك طرق – خيابان ساعي 25 - وليعصر10

 

33920621

 

خصوصی

 

حاشیه