مراکز روستایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراکز خدمات جامع  سلامت شهری روستایی وروستایی

ردیف

نام مرکز

نام مسئول مرکز

 

پایگاه و خانه های بهداشت تحت پوشش

آدرس مرکز

تلفن مرکز

محل استقرار

1

ملک آباد

دکتر اشبک

پایگاه ضمیمه- خانه بهداشت ها:  باغچه- سرغایه-حسن آباد-بزوشک-دهسرخ- معصوم آباد-امان آباد-گنبددراز

كيلومتر  45 جادهمشهد - تهرانپليسراهباغچه

33523625

 

بخش احمد آباد

2

بینالود

علیرضا یاوری

پایگاه ضمیمه -فخرداوود-پیوه ژن-  قاسم آباد -ابرشک

كيلومتر 60 جاده جديد مشهد نيشابور شهر بینالود

 

09156215571

بخش احمد آباد

 

اوارشک

دکتر صدیقی

سلطان آباد –حسین آباد-صیدآباد-اوارشک- خانه بهداشت امام تقی

كيلومتر 60 جاده جديد مشهد نيشابور روستاي اوارشك

 

33563573

 

بخش احمد آباد

3

تپه سلام

منصور زارعی

تپه سلام 1 – تپه سلام2 – کال چغوکی

کیلومتر23 جاده مشهد-فریمان روستای تپه سلام

 

33554402

 

بخش رضویه

4

جیم آّباد

دکتر رتوفی

جیم آباد 1-جیم آباد 2-  تقی آباد

كيلومتر جاده 30مشهد فريمان روستاي جیم آباد

 

33533451

 

بخش رضویه

5

ده غیبی

دکتر نصرالهی

ده غیبی – عارفی

ابتدای جاده قدیم نیشابور بعد از پليس راه روستای ده غیبی

 

33210010

 

بخش مرکزی

6

دیز باد

 

دیزباد سفلی 1- دیزباد سفلی 2

کیلومتر80 جاده نیشابور- روستای دیزبادسفلی

 

32523040

 

بخش احمد آباد

 

رباط سفید

 

اسلام قلعه- بازه حور-رباط سفید-گونجوک- کج النگ

کیلومتر 84 جاده مشهد- تربت حیدریه

 

33463338

 

بخش احمد آباد

 

 

خانه های بهداشت

ردیف

مرکز

نام خانه بهداشت

بهورز مسئول

آدرس خانه بهداشت

تلفن

محل استقرار

1

بینالود

خانه بهداشت پیوه ژن

مریم نیک سیما

كيلومتر 67 جاده جديد مشهد نيشابور روستاي پیوه ژن

33473216

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

2

بینالود

خانه بهداشت قاسم آباد

ربابه مغنی زاده

كيلومتر 75 جاده جديد مشهد نيشابور روستاي قاسم آباد

33633400

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

3

بینالود

خانه بهداشت ابرش

نجمه فتوتی

كيلومتر 63جاده قديم مشهد نيشابور روستاي ابرشک

33555400

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

4

بینالود

خانه بهداشت فخر داوود

زهرا آقاجانی

كيلومتر 66 جاده جديد مشهد نيشابور روستاي فخرداوود

33603421

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

5

ملک آباد

خانه بهداشت سرغایه

غلامرضا سامعی

كيلومتر  66 جاده مشهد - تهران 

36233303

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

6

ملک آباد

خانه بهداشت حسن آباد

صفر سنجری

كيلومتر  60جاده مشهد - تهران

33613438

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

7

ملک آباد

خانه بهداشت معصوم آباد

صفیه کرامتی بیرم آباد

كيلومتر 60 جاده قديم مشهد نيشابور روستاي معصوم آباد

33564577

بخش احمد آباد- سرجام

8

ملک آباد

خانه بهداشت گنبد دراز

فاطمه امیری

كيلومتر  50جاده مشهد - تهران

35220333

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

9

ملک آباد

خانه بهداشت دهسرخ

زهرا غلامپور دهسرخی

كيلومتر 54 جاده قديم مشهد نيشابور روستاي ده سرخ

33713330

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

10

ملک آباد

خانه بهداشت بزوشک

زهرا فدوی

كيلومتر 62 جاده قديم مشهد نيشابور روستاي بزوشک

33715298

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

11

ملک آباد

خانه بهداشت باغچه

فاطمه رضایی بیرالوند

كيلومتر 30 جاده مشهد نيشابور

33543401

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

12

ملک آباد

خانه بهداشت امان آباد

صدیقه حسینیان سربالایی

كيلومتر  40جاده مشهد - تهران

36734433

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

13

اوارشک

خانه بهداشت اوارشک

صمد رحمانی

كيلومتر 60 جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي اوارشك

33563572

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

14

اوارشک

خانه بهداشت صید آباد

زهرا اسلام پناه

كيلومتر 64 جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي صیدآباد

33567371

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

15

اوارشک

حسین آباد

محمدعلی دهقان

كيلومتر 58 جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي حسین آباد

33693411

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

16

اوارشک

سلطان آباد

عصمت غلامی

كيلومتر 75 جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي سلطان آباد

33583444

بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن

17

اوارشک

خانه بهداشت امام تقی

صفیه کرامتی بیرم آباد

كيلومتر 53 جاده قديم مشهد – نيشابور روستاي امام تقي (ع)

33593214

 

18

تپه سلام

خانه بهداشت تپه سلام 1

رضا رحمانی

كيلومتر جاده 23 مشهد – فريمان روستاي تپه سلام

33554401

 

19

تپه سلام

خانه بهداشت تپه سلام 2

کبری عربی

كيلومتر جاده 25 مشهد – فريمان روستاي تپه سلام

33554666

 

20

تپه سلام

خانه بهداشت کال چغوکی

فاطمه طاهر پور کال چغوکی

كيلومتر جاده 32 مشهد – فريمان روستاي کال چغوکی

33483422

 

21

جیم آباد

خانه بهداشت جیم آباد1

مرتضی ریالی

كيلومتر جاده 30مشهد – فريمان روستاي جیم آباد

33533303

 

22

جیم آباد

خانه بهداشت جیم آباد2

مریم شاهرخ

كيلومتر جاده 30مشهد – فريمان روستاي جیم آباد

33534192

 

23

جیم آباد

خانه بهداشت تقی آباد

کلثوم فیض تقی آباد

كيلومتر جاده 50مشهد – فريمان روستاي تقی آباد

33323420

 

24

رباط سفید

خانه بهداشت بازه حوض سفلی

طاهره سادات معتکف

كيلومتر جاده 84 مشهد – تربت حيدريه

33463949

 

25

ده غیبی

خانه بهداشت ده غیبی

محمد عشقی مفرد

ابتدای جاده قدیم نیشابور – بعد از پليس راه – روستای ده غیبی

33210010

 

26

ده غیبی

خانه بهداشت عارفی

زهره حیدری

ابتدای جاده قدیم نیشابور  – بعد از پليس راه – کیلوکتر 12 بعد از ده غیبی

3352976

 

27

دیز باد

خانه بهداشت دیز باد1

سمیه حشمتی

كيلومتر 76جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي دیزباد سفلی

32523040

 

28

دیز باد

خانه بهداشت دیز باد 2

یعقوب غلامی

كيلومتر 76جاده جديد مشهد – نيشابور روستاي دیزباد سفلی

32523444

 

29

رباط سفید

خانه بهداشت رباط سفید

محمدتقی معین

كيلومتر جاده 84 مشهد – تربت حيدريه

33663901

 

30

رباط سفید

خانه بهداشت اسلام قلعه

علی فرزانه

كيلومتر جاده 80 مشهد – تربت حيدريه

33595325

 

31

رباط سفید

خانه بهداشت بازه حور

طاهره سادات معتکف

كيلومتر جاده 84 مشهد – تربت حيدريه

33463949

 

32

رباط سفید

خانه بهداشت گونجوک

معصومه الله بیگی

كيلومتر جاده 87 مشهد – تربت حيدريه

358235087

 

33

رباط سفید

خانه بهداشت کج اولنگ

صابره عنصری

كيلومتر جاده 79 مشهد – تربت حيدريه

35823558