واحد توسعه شبکه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

رسالت واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان جهت ایجاد، حفظ و ارتقاءسلامتی با اهداف و رسالت مشخص شده در کنار سایر واحدها فعالیت می نماید. این واحددر واقع رابط بین واحدهای پشتیبانی و واحدهای فنی بهداشتی است که بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت داشته و در جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت واحدهای فنی بهداشتی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تلاش میکند.

طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور که در دی ماه سال 1360 توسط"شورای بررسی برنامه ها و تشکیلات" مورد تأیید قرار گرفت با توجه به حجم عملیات اجرائی تهیه طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی در مرحله بعدی این برنامه به مورداجرا گذاشته شد که امروز پس از گذشت نزدیک به 3 دهه طرح اولیه گسترش شبکه هاتغییرات عمده ای داشته و سال به سال کامل تر گردیده است به نحوی که در سال 84 طرح ایجاد برنامه پزشک خانواده نیز به گسترش محول شد. همچنین  در سال 93 برنامه تحول سلامت با نگاه ویژه به مناطق حاشیه نشین به توسعه شبکه محول گردید است و هم اکنون نیزدرحال اجرامیباشد.این دوبرنامه  با توجه به حجم گسترده در حال حاضر بخش زیادی ازفعالیتهای توسعه شبکه  را تحت الشعاع قرار داده است.

  

وظایف کلی واحد توسعه شبکه و ارتقاء شبکه

 

کارشناسان گسترش

1)      شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه،

2)      بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه ،تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی و استقرار واحدها در منطقه

3)      مطالعه وبازنگری طرحهای گسترش باتوجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی وجمعیتی ایجادشده درمنطقه،وپیشنهاداصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها

4)      نظارت بر اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها

5)      تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

6)      پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

7)      نظارت بر فعالیتهای خانه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت  و تهیه گزارش عملکرد واحدها و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه

8)      ابلاغ ضوابط، استانداردها و تکنولوژی خدمات بهداشتی

9)      هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات

10)  گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پبشنهاد راه حل مناسب

11)  شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

12)  انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

13)  بررسی و تدوین برنا مه های قابل واگذاری به بخش خصوصی

14)  نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی

15)  بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی

16)  بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان

17)  پیشنهاد ایجاد ،احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط

18)  اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود

19)  نظارت برمراحل احداث پروژه های ساختمانی

20)  بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهایبهداشتی درمانی

21)  بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ، تجهیزات

22)  تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد

23)  بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ، نیروی انسانی

24)  اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

25)  بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم

26)   درخواست نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و واحدهای ستادی بصورت ماهیانه  ازمرکز بهداشت استان

27)  توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها

28)  بررسی و اصلاح تشکیلات نیروی انسانی برحسب طرح گسترش شبکه

29)  بررسی و اصلاح پستهای سازمانی منطبق با نیاز برنامه های جدید ابلاغی

30)  تكميل و بروز رسانی نرم افزارDTARH و تکمیل اطلاعات نیروی انسانی براساس تشکيلات مصوب جديد

31)  برآورد ،تامین و نظارت بر هزینه کرد اعتبار حقوق و مزایایی نیروهای بخش

32)   برآورد ،تامین و نظارت  بر هزینه کرد اعتبارات بهبود استاندارد( تعمیرات و تجهیزات)

 

کارشناس مشارکت مردمی

 

33)  جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحدهایبهداشتی درمانی

34)  تلاش در جهت جذب كمك هاي خيرين بصورت خرید تجهیزات و اهداء زمین وساختمان

35)  جلب مشارکت جامعه و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه به منظور برنامه ریزی و تامین منابع برای استقرار واحدها از طریق عرضه و انعکاس دستاوردها

36)  نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراکز و پایگاه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی

37)  هماهنگی با واحد های ستادی در خصوص برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت

38)  برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت

39)  برگزاری کارگاه آموزشی به روش نوین ومشارکتی

40)  برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب (14آذر) و تقدیر از داوطلبان سلامت ومربیان فعال

41)  برگزاری اردوهای زیارتی وسیاحتی جهت داوطلبان سلامت

42)  هماهنگی با ادارات وبرگزاری کلاس جهت داوطلبان متخصص ادارات

43)   تهیه آمار وارسال گزارشات فعالیت های انجام شده

 

کارشناس  آموزش بهورزی

 

44)  هدایت و نظارت بر جذب و تربیت بهورزان کارآمد

45)  تشكيل كميته پذيرش بهورز

46)  مشاركت در آموزش هاي نظري ، عملي ، كارآموزي

47)  مشارکت در تشکیل و اجرای  شوراي مربيان  

48)  مشارکت در تشکیل و اجرای  شوراي ارزشیابی بهورزان  

49)  همكاري با مجله بهورز

50)  پيگيري امور رفاهي  بهورزان شاغل

51)  نظارت بر رفتار و انضباظ بهورزان در محيط مركز و عرصه هاي كارآموزي

52)  تدوین، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش حین خدمتبهورزان

53)  برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی بهورز (12 مهر) و تقدیر از بهورزان نمونه و ساعی

کارشناس آموزش و باز آموزی

54)  مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتیاعزام می شوند

55)   توجیه و معرفی پرسنل جدیدالورود به سیستم بهداشتی درمانی شهرستان

56)  تدوین، اجرا ، مشارکت  و نطارت بر اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت کارکنان

57)  تدوین، اجرا و مشارکت  و نطارت بر اجرای برنامه های آموزش حین خدمت کارکنان

58)  هماهنگی با مرکز بهداشت استان و دانشگاه جهت تدوین نیاز سنجی آموزشی کارکنان بر حسب نیاز و اولویت واحدها

کارشناس آمار و احصاء شاخصها

59)    نظارت بر برنامه سرشماری بهداشتی درشهر وروستاها

60)  نظارت بر ثبت اطلاعات کلیه خانوارها در سامانه پرونده الکترونیک

61)   جمع بندی آمار حیاتی (تولدها ومرگ های مربوط به مناطق شهری و روستاههای تحت پوشش )

62)  ثبت زیج حیاتی کلیه پایگاهها وخانه های بهداشت در نرم افزار مربوطه و استخراجشاخصهای بهداشتی

63)  تحلیل زیج حیاتی کلیه مراکز وارسال پسخوراند

64)  اجراي برنامه نظام ثبت وطبفه بندي علل مرگ

65)  نظارت برنحوه تکمیل گواهی فوت توسط پزشکان بیمارستان های تحت پوشش وسازمان فردوس ها وارائه تصویر گواهی فوتهای اشکال دار به معاونت محترم بهداشتی به صورت ماهیانه

66)  برگزاری کارگاههایی در خصوص نحوه ثبت علل مرگ جهت پزشکان وکارشناسان آمار

67)  جمع آوري و كنترل اطلاعات زيج حياتي و استخراج شاخص هاي مربوطه

68)  جمع آوري، كنترل و استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي

69)  انجام سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني ،مطب ها ،پزشکان ودندانپزشکاندر منطقه تحت پوشش شهرستانوثبت درسامانه اتوماسیون آماری

70)  طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

71)  جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش به مقام مافوق و ارائه پسخوراند برای سطوح پایین تر

72)  تهيه و تدوين گزارشات لازموتهیه سیمای سلامت مدیریت محترم وواحدها با همكاري و هماهنگي گروه ها

73)  تحویل آمار ماهیانه کلیه واحدها از مراکز

74)  پايش و نظارت مستمر بر اخذ وثبت و ارسال آمار و اطلاعات مراكز خدمات جامع سلامت و خانه هاي بهداشت

75)  برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با هر يك از برنامه ها

کارشناس پزشک خانواده

76)     برنامه ریزی و برگزاری شوراهای پزشکان، کاردان ها و مربیان، کارشناسان وبهورزان جهت طرح مسائل ضروری و بررسی مشکلات واحدهای محیطی،در راستای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

77)     بررسی وضعیت پزشکان مراکز (تعداد مراجعین به پزشک) و درآمد ماهانه کلیهمراکز (شهری و روستایی)

78)     محاسبه و پرداخت حقوق پزشکان  و ماماهای شاغل در برنامه پزشک خانواده و ارسال اسناد ممهوربه مهر بانک به اداره کل بیمه بصورت ماهیانه

79)     تهیه و جمع بندی لیست کارانه ستادی و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

80)     تقسیم بندی جمعیت بین پزشکان و ماماهای پزشک خانواده  طبق دستورالعمل برنامه  درابتدای هرسال

81)      گردآوری برنامه دهگردشی انجام شده توسط پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و تهیهنمودار مربوطه و ارائه پس خوراند به مراکز

82)      اعلام نیروهای ترخیصی از برنامه پزشک خانواده به معاونت بهداشتی و پیگیریتأمین جانشین آنها

83)      گردآوری و جمع بندی آمار درآمد و مراجعین مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

84)       تکمیل فرمهای ثبت اطلاعات مربوط به مراجعین مراکز در برنامه پزشک خانوادهو تطبیق آن با آمار درآمد و مراجعین و در نهایت ارسال به اداره بیمه خدمات درمانیاستان

85)     برگزاری جلسات قبل و بعدازپایش تیم سلامت جهت بهبود کیفیت پایش ها

86)      تدوین و اجرای برنامه پایش مراکز و پزشکان فماماها،دندانپزشکان و سایر افراد مجری برنامه پزشک خانواده و بیمهروستایی در 4 مرحله در پایان هر فصل

87)      برگزاری جلسات شورای بهداشتی(هیات امنا) در مراکز در زمینه آشنا نمودن مسئولان محلی با نحوهفعایت تیم سلامت  در روستاها

88)     همكاري با كارشناسان ستادي در اجراي برنامه هاي بازآموزي ، نوآموزي و بدو خدمت تيم سلامت وتعیین مرکز مرجع آموزشی

89)     پیگیری اجرای دقیق دستورالعمل برنامه پزشک خانواده

90)     مشارکت در اجرای بازدید های مشترک با بازرسان اداره بیمه

91)     تنظیم قرارداد بانیروهای شاغل دربرنامه پزشک خانواده

92)     تنظیم قرارداد ارائه خدمات پاراکلينيک با بخش دولتی یا خصوصی 

93)     برگزاری کمیته های پنجگانه پزشک خانواده  وپیگیری مصوبات کمیته

94)     تدوین فایل روزآمد و بروزرسانی و ارسال به معاونت بهداشتی

95)     جمع آوری نسخ بیمه روستایی آزمایشگاه وارسال به اداره کل بیمه 

96)     برگزاری ستاداجرایی بصورت فصلی و پیگیری مصوبات

97)     بررسی سامانه نظام پرداخت و پیگیری کسورات اعلام شده ورفع نواقص

98)      نظارت بر برنامه بیتوته در مراکز روستایی دارای بیتوته

99)     فعالیت درخصوص ارتقای نظام ارجاع درروستاها و رعایت نظام ارجاع درسطوح مختلف

کارشناس دبیرخانه تحول سلامت (حاشیه شهر)

100)  تدوین لیست نیروی مورد نیاز برحسب دستورالعمل برنامه تحول سلامت

101)  تهیه پیش نویس مناقصات واحدهای قابل واگذاری به بخش خصوصی

102)   برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با شرکتهای برنده مناقصات

103)  مشارکت در تامین ، آموزش و توزیع نیروی انسانی شرکتها

104)  پایش و ارزشیابی عملکرد فنی نیروهای شاغل در بخش خصوصی

105)  پایش و ارزشیابی عملکرد فنی و پشتیبانی شرکتهای بخش خصوصی

106)    تدوین لیست  حق الزحمه ماهیانه و پایش نیروها و شرکتهای بخش خصوصی

107)  نظارت بر عملکرد شرکتها در تامین و توزیع تجهیزات

108)   نظارت بر عملکرد شرکتها در ارائه خدمات رفاهی (سرویس و ناهار شیفت عصر)

کارشناس امور آزمایشگاهها

109)  تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.

110)  ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها

111)  تامین تجهیزات فنی و مصرفی آزمایشگاههای تحت پوشش

112)  برگزار ی  جلسات آموزشیجهت کارشناسان مراکز تحت پوشش.

113)  بازرسی و ارزشیابی آزمایشگاههای تحت پوشش