امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همکاران واحد و شرح وظایف

 

مسئول واحد  :

تلفن تماس : 05133800172

فاطمه محمدی نیک  ،کارشناس ارشد مامایی - MPH بهداشت باروری 

شرح وظایف:

- تدوین و نظارت برتهیه برنامه های عملیاتی سلامت خانواده

- بررسی آمار ارسالی از مراکزتابعه وارسال به استان در موعد مقرر

- تجزیه و تحلیل شاخص های واحد و ارائه راهکار و برنامه ریزی برای حل مشکلات

- بررسی شاخص های مراکز بهداشتی درمانی و مشخص نمودن راهکارهای مناسب با همکاری کارشناسان واحد

- نظارت بر پایش های ستادی

- عضو کمیته های تخصصی واحد و ستادشهرستان

- مشارکت و نظارت بر تدوین متون و وسایل کمک آموزشی جهت کارکنان بهداشتی و گروههای هدف

- اجرای برنامه های آموزشی و  پژوهشی با هدف  ارتقاء کیفیت خدمات

- تدریس در کارگاههای آموزشی واحد سلامت خانواده و سایر واحدها

- توزیع نیروهای سلامت خانواده در کل مراکز تحت پوشش

- توجیه نیروهای جدیدالورود در مورد آشنایی با اهمیت شاخص های پیش بینی شده در برنامه عملیاتی وکلیه فرم های برنامه ، پایش ومداخلات لازم در طول سال

- نظارت بر فیلدهای آموزشی توجیه پرسنل بدو ورود و آموزش این پرسنل

- نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات واحد

 - بازدید از مراکز بهداشتی ودرمانی تابعه وبررسی روند برنامه طبق چک ليست

 - توزیع جزوات و وسايل کمک آموزشي دریافت شده از استان در مراکز تابعه

- برگزاری کمیته های پیشگیری از مرگ مادر ،مرگ کودک و نوزاد -شیر مادر – میانسالان – سالمندان و کنترل عفونت

- اجرای برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء شاخص های برنامه

- نظارت بر چگو نگی ثبت خدمات در پرونده الکترونیک و ارسال پسخوراند

-گزارش عملکرد سالیانه واحد به مسئولین ستاد شهرستان و معاونت بهداشتی

- پاسخگویی به ارباب رجوع واحد سلامت خانواده و رسیدگی به شکایات

- همکاري در اجراي برنامه هاي استاني و کشوري

 

كارشناس برنامه باروري سالم

 محبوبه ره پيما:كارشناس مامايي

-         بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سلامت باروری

-         تعیین اهداف وخط مشی های اجرای برنامه باروری سالم

-         نظارت بر کیفیت وکمیت ارایه خدمات سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی

-         آموزش پرسنل بدو خدمت

-         پایش برنامه عملیاتی سلامت باروری،تهیه گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها وارائه به مسئول واحد

-         همکاری مؤثر ومداوم با سایر واحدهای ستادی در راستای اهداف برنامه

-         نظارت برکلاس های مزدوجین

-         برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی

-         همکاری در اجرای برنامه های باروری سالم

-         اجرای برنامه های تحقیقاتی وپژوهشی

-         نظارت بر چگو نگی ثبت خدمات در پرونده الکترونیک و ارسال پسخوراند

 

کارشناس برنامه مادران

طاهره  صفدري، كارشناس مامايي                                                                                                               

   -    بررسي و تدوين اهداف برنامه عملياتي مادران و تعيين اهداف و خط و مشي هاي اجرايي برنامه مادران

-         نظارت بر اجراي برنامه هاي ادغام يافته سلامت مادران در مراكز و واحدهای تابعه

-         آموزش پرسنل بدو ورود خدمت

-         همكاري مؤثر و مداوم با ساير واحدهاي ستادي در راستاي دستیابی به اهداف واحد

-         تهيه محتواي آموزشي

-         برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي

-         شركت در كميته هاي فني و تخصصي واحد سلامت خانواده بخصوص كميته مرگ مادر

-         نظارت بر فعاليت ماماروستاهاي دوره ديده

-         تهیه آمارونظارت برکمیت وکیفیت برنامه هاومقایسه آن با ضوابط ومعیارهای تعیین شده وپایش شاخصهای بهداشتی و ارسال پسخوراند به مراکز

-         نظارت بر كلاس هاي آمادگي براي زايمان

-         نظارت بر چگو نگی ثبت خدمات در پرونده الکترونیک و ارسال پسخوراند

 

 كارشناس برنامه كودكان و شیر مادر

نورالسادات فتحي  ،كارشناس بهداشت عمومي

 -         بررسي وتدوين برنامه عملیاتی سلامت کودکان ، نظام مراقبت مرگ و میر کودکان  

-          نظارت بر فعالیت کار کنان در زمینه ارائه خدمات سلامت کودکان ، نظام مراقبت مرگ و میر کودکان 

-         آموزش دانشجویان وپرسنل بدو ورود خدمت

-         پایش برنامه عملیاتی کودکان وتهیه گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه وارائه به مسئول واحد

-         پایش شاخص های مرگ کودکان و تهیه گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه وارائه به مسئول واحد

-         برگزاري كميته هاي مرگ كودك ونوزاد وپيگيري مصوبات كميته مطابق نظام مراقبت مرگ كودك و نوزاد

-         همکاری مؤثر ومداوم با سایر واحدهای ستادی در راستای دستیابی به اهداف واحد

-           نظارت بر مراکز مشاوره شیر مادر

-         برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی

-         اجرای برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی

-         نظارت بر چگو نگی ثبت خدمات در پرونده الکترونیک و ارسال پسخوراند

-         طراحی ، اجرا و ارزشیابی هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در امرترویج تغذیه با شیر مادر و سلامت نوزادان

-         جمع بندی و ارسال آمار به معاونت بهداشتی و پایش مدیریت اطلاعات ترویج تغذیه با شیر مادر و سلامت نوزادان در سطح مراکز و خانه های بهداشت

 

کارشناس برنامه میانسالان و سالمندان                                    

فهیمه سلطان احمدی :  کارشناس مامایی

-         بررسی و تدوین اهداف برنامه عملیاتی سالمندان و میانسالان و تعیین اهداف وخط مشی های اجرایی برنامه سالمندان و میانسالان

-         پایش برنامه عملیاتی سالمندان و میانسالان  و تهیه گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها وارائه به مسئول واحد

-         نظارت بر کمیت وکیفیت ارائه خدمات سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی

-         آموزش دانشجویان وپرسنل بدو ورود خدمت

-         همکاری مؤثر ومداوم با سایر واحدهای ستادی در راستای اهداف واحد

-         تهیه محتوای آموزشی

-         برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی

-         شرکت در کمیته های فنی و تخصصی واحد سلامت خانواده

-         انجام پروژه های تحقیقاتی

-         نظارت بر چگو نگی ثبت خدمات در پرونده الکترونیک و ارسال پسخوراند

 

اهم وظایف واحد :

1- مشاوره جهت سلامت باروری و فاصله گذاری مناسب و پیشگیری از بارداری های ناخواسته و ترویج بارداری های آگاهانه ،آزادانه و افزایش فرزند آوری با کیفیت

2- نظارت بر مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران به منظور پیشگیری از مرگ و میر و ارتقاء سلامت مادران باردار

3-نظارت بر مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ،کودک سالم و مصدوم به منظور کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان

4- ترویج تغذیه با شیر مادر 

5-مدیریت کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج

6- ارتقاء سلامت میانسالان

7-مراقبت سالمندان و بهبود شیوه زندگی در سالمندی