امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیریت برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای:مهندس رجب علی آهویی کراخک

کارشناسان بهداشت حرفه ای:

ا- مهندس صمد زال زاده جانشین کارشناس مسؤل دربرنامه های بهداشت حرفه ای

2-مهندس حمید فروندی کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

برنامه ها و فعالیتها:

1- برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای

2- برنامه کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

3-برنامه بازرسی هدفمند

4-برنامه طب کار

5-برنامه ارگونومی

6-برنامه ایمنی مواد شیمیایی

7-برنامه بهداشت کار معادن

8-برنامه بهداشت کشاورزی

9- برنامه بهداشت کار قالیبافان

10- برنامه مقابله با صدای زیان آور محیط کار

11-برنامه بهداشت عوامل اجرایی پسماند

12- برنامه بهداشت کار پرتوکاران

13- برنامه حذف آزبست

14-برنامه حذف جیوه

15- برنامه کاهش مواجهات با سلیس

16- برنامه کاهش مواجهات با سرب

17-برنامه روشنایی محیط کار

18-برنامه کاهش استرسهای گرمایی

19- پایش وارزشیابی مراکز جامع سلامت

20-پایش وارزشیابی پزشک خانواده

21-پایش وارزشیابی مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

22-پایش وارزشیابی تشکیلات بهداشت حرفه ای و کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

23-فعالیت های مربوط به سامانه های بازرسی محیط وحرفه ای و پرونده الکترونیک سلامت

24-آموزش نیروهای تابعه ( دولتی وحاشیه شهر)

25-مشارکت در تربیت بهگران (دوره آموزشی بهگران 120 ساعت می باشد)

26-آموزش نیروهای بهداشت حرفه ای کارگاهها

27-ارزشیابی فعالیت های کارشناسان بهداشت حرفه ای کارگاهها

28-نظارت بر بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای وطب کار

28-ارایه خدمات طب کار در مرکز امام رضا (ع)