بهداشت روان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد سلامت روان

 

مسئول واحد: زهرا ریخته گران (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)
                    

کارشناسان واحد: فهیمه عرفانیان 

33800163 داخلی116شماره مستیم واحد:33800171

 

شرح وظایف: 

  

1-برقراری تعامل باادارات مرتبط درراستای افزایش سواد سلامت روان وسلامت اجتماعی

2.نظارت بر عملکرد وآموزش روان شناسان وکارکنان تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

   3.شرکت در جلسات و کميته هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصی

4-تهيه و تدوين برنامه عملياتي ونظارت برحسن اجرای آن

5-    نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون در مركزگذري

6-    برنامه ریزی جهت آموزش روان شناسان و پرسنل مراکز درزمینه موضوعات سلامت روان وپیشگیری از سوء مصرف مواد

7-    .تهيه آمار و گزارش هاي لازم