نوجوانان،جوانان و مداس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح وظایف برنامه نوجوانان،جوانان و مدارس :

1. بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرایی درزمینه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس درقالب سیاستهای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و ابلاغ از واحد مربوطه در مرکز بهداشت استان

2. تدوين اجرا، پايش وارزشيابي برنامه عملياتي نوجوانان و مدارس و برنامه عملیاتی جوانان ( نوجوانان 6 تا 18 ساله و جوانان 18 تا 29 ساله)

3.تدوين اجرا پايش وارزشيابي برنامه هاي آموزشي جهت پرسنل مراکز تحت پوشش

4. همکاری وهماهنگی با ادارت آموزش وپرورش نواحی دو،پنج،رضویه و احمداباد ، بمنظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف برنامه نوجوانان و مدارس

5. جلب مشاركت ساير بخش هاي توسعه (درون و برون بخش) به منظور ارائه خدمات

6. نظارت بر انجام معاینات نوجوانان دانش آموز و غیر دانش آموز

7. نظارت بر انجام معاینات جوانان

8. نظارت بر اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

9. اجرا و نظارت برنامه سنجش سلامت نوآموزان دبستان و پیش دبستان

10. بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت براساس برنامه تنظیمی سرپرستی

11. برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جوان و مراسم هفته بازگشایی مدارس

12. تدوين اجرا پايش وارزشيابي برنامه ازدواج سالم در جوانان

13. تجزيه و تحليل عملکرد مراكز و ارسال پسخوراند مناسب

14. شركت در سمينارها، گردهمايي ها و كارگاههاي آموزشی

15. بررسي نيازهاي تجهيزاتي در مراكز و اعلام به مقام مافوق

16. همکاری موثر ومداوم باسایر واحدهای بهداشتی بمنظور پیشبرد اهداف

17. تهیه وتنظیم گزارش ازنحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها وارائه آن به مسئولین مربوطه