امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

                                                                   

 
       
   

دکتر مهدی حسن نژاد سرپرست مرکز بهداشت شماره 5 مشهد

   
 

 

          دکتر مهدی حسن نژاد شاندیز         

متولد 1349/10/23

 

    سوابق تحصیلی:

    دیپلم علوم تجربی                         سال 68- شاندیز

    پزشکی عمومی                              سال 75 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

    دوره عالی بهداشت MPH             سال 86 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

    سوابق خدمت:

    تیرماه 76 تا مهر76                           پزشک بیمارستان نهبندان(خراسان جنوبی)

    مهر 76 تا آبان77                              پزشک مرکزبهداشتی درمانی شهری روستایی باخرز( تایباد)

    آذر 77 تا خرداد 78                          پزشک مرکزبهداشتی درمانی شهری روستایی تایباد

    تیر 78 تا اسفند 80                              پزشک اپیدمیولوژی وسل ومعاون مرکزبهداشت شهرستان تایباد

    فروردین 81 تا خرداد 85                  معاون بهداشتی شبکه ورییس مرکزبهداشت شهرستان تایباد

    خرداد 85 تا آذر 90                          پزشک اپیدمیولوژی وسل ومعاون فنی مرکزبهداشت شماره سه مشهد

    آذر90 تاکنون                                 رییس مرکز بهداشت شماره پنج مشهد