معرفی معاونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

دکتر عباسعلی اسماعیلی

معاون فنی مرکز بهداشت شماره 5 مشهد

   
       
 

 

سوابق خدمتی

 

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

سمت

محل خدمت

1

15/1/1379

08/08/1379

پزشک ومسئول مرکز بهداشتی درمانی

فریمان(سفید سنگ)

2

09/08/1379

30/02/1380

پزشک ومسئول مرکز بهداشتی درمانی

قوچان(شهرکهنه)

3

10/04/1383

29/12/1385

پزشک ومسئول مرکز بهداشتی درمانی

خواف(قاسم آباد)

4

01/01/1386

15/06/88

پزشک ومسئول مرکز بهداشتی درمانی

خواف(مرکز شماره1شهری)

5

16/06/1388

30/10/1389

مدیر شبکه بهداشت و درمان

خواف(شبکه بهداشت و درمان)

6

01/11/1389

01/12/1390

پزشک اپیدمیولوژی و هماهنگ کننده سل شهرستان

مرکز بهداشت شماره3مشهد

7

02/12/1390

تاکنون

معاون فنی، پزشک اپیدمیولوژی و هماهنگ کننده سل شهرستان

مرکز بهداشت شماره5مشهد

 
     
   

شرح وظایف معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان:

1- مشارکت، معاونت و همکاری با ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان در فعالیت های مربوط اقدامات بهداشتی شهرستان

2- برنامه ریزی و تدوین برنامه های بازدید فنی از واحدهای زیرمجموعه و نظارت بر اجرای آن توسط واحدهای ستادی

3-   سازماندهی گروه های فنی بازدید کننده از واحدهای زیرمجموعه و دریافت گزارش درصورت لزوم

4-   هدایت واحدهای فنی زیر مجموعه در جهت اهداف سازمانی و مرکز بهداشت شهرستان

5-   نظارت فنی، پایش وارزشیابی واحدهای زیرمجموعه مرکز بهداشت شهرستان

6-   هماهنگی های درون و بین بخشی

7-   نظارت برجمع آوری اطلاعات و شاخصهای سلامت با همکاری مسئولین واحدهای فنی ستاد

8- شناخت خصوصیات جغرافیایی وجمعیتی شهرستان و شناسایی مشکلات بهداشتی منطقه و بررسی راه های عملی حل آن

9- پیگیری و نظارت برتهیه برنامه های عملیاتی و مداخله ای واحدهای فنی ستاد

10- نظارت بر بروزرسانی پنل مدیریت اطلاعات سلامت منطقه تحت پوشش با همکاری واحد گسترش شبکه

 11- تحلیل شاخص های بهداشتی پنل مدیریت اطلاعات سلامت و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات موجود

12- همراهی در انجام پایش های فنی و مدیریتی ستاد و واحدهای تابعه با ناظرین استانی

13- پیگیری و تشکیل جلسات کمیته های فنی لازم با تواتر مشخص و مستند به صورتجلسه

 14- هماهنگی و همراهی جهت آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی

15- سرپرستی مرکز و رفع و رجوع فعالیتهای مدیریتی در نبود ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان

16- نظارت بر درمان بیماران خاص از قبیل سل – جزام – مالاریا – آنفلوانزا – تب های خونریزیدهنده و هدایت درمانی آنان طبق دستورالعملهای کشوری.